top of page
Kreditprocesser

Jag har stor erfarenhet av att praktiskt arbeta med kreditprocessen – både kreditgivning och att hantera dåliga krediter.  

 Med rätt kreditgivning och arbetssätt går det att kraftigt reducera andelen dåliga krediter.

 Med rätt angreppssätt går det även att rädda betydande värden när krediter blivit dåliga.

 Ofta handlar det om att tillse att personer med rätt erfarenhet och kompetens, finansiellt, juridiskt samt operativt, används utifrån varje enskilt behov. Det löses via ett brett nätverk, alltid i samråd med kund.

Kreditförmedling

 Jag utgår från den blivande kredittagarens behov till finansiering och söker, via mitt nätverk av kreditgivare, en lösning som är till gagn för bägge parter.

Styrelsearbete

 Nya regelverk ställer ökade krav på styrelser främst inom banker och finansiella institut, men även övriga styrelser.

 Jag har erfarenhet av strategi, kreditgivning, intern styrning och kontroll och kravställande på företagets kontrollfunktioner inom såväl större som mindre verksamheter.

 Jag ställer upp som ledamot i styrelser företrädesvis, bank och andra finansiella institut och andra företag.

Utbildning

Nya regelverk ställer ökade krav på styrelser, ledning och medarbetares kunskaper inom området kreditprocessen.

 Rätt hanterat ger de nya regelverken möjlighet till affärsnytta i de enskilda kundengagemangen. Jag erbjuder specialanpassade och case-baserade utbildningar.

 Jag coachar också enskilda medarbetare som behöver utveckla sin kompetens inom kreditprocessen.

Bro över en sjö

 

 

tjänster 

bottom of page